Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o.

Przykładowe inwestycje

Kontrakty w realizacji w ramach Zastępstwa Inwestycyjnego/Nadzoru Inwestorskiego

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR

Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funckja Inżyniera przy realizacji Projektu pn. Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu chełmskiego i zamojskiego w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie", obejmująca następujące odcinki:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 843 w m. Pokrówka na odcinku od km 3+529,81 do km 5+010,00 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od km 66+705,00 do km 72+666,10 w Gminie Zwierzyniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego

3. Adaptacja pobocza drogi wojewódzkiej nr 858 na pas dla rowerów na odcinku od km 72+666,10 do km 75+050,00 w Gminie Szczebrzeszyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad pracami związanymi z wykonaniem remontu rampy przeładunkowej na stacji Zamość - Bortatycze LHS.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Wykonanie robót w ciągu drogi krajowej nr 12/17 w zakresie:
a) Roboty związanie z poprawą systemu odwodnienia obwodnicy m. Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin - Chełm - Dorohusk;
b) Roboty związane z wykonaniem ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Piasecką w Świdniku

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: "Budowa Obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska

Gmina Miasto Biłgoraj

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowy Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

Chełmski Park Wodny i Targowisko Miejskie Sp. z o.o.

Pełnienie obowiązków Inspektorów nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy w zakresie robót: konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z ustanowieniem koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego budowy pn. "Przebudowa instalacji olejów silnikowych na stacji paliw Zamość Bortatycze LHS"

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa budynku szpitala polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ MSW w Lublinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych podczas realizacji inwestycji pn. Termodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Komenda Miejska PSP w Zamościu

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w ramach projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Zarządzanie kontraktem w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 17 na odcinku Łabunie Reforma - Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z droga powiatową nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem) km 191+200 do km 193+800 w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-instalacyjnych w oddziale 1 Banku PKO BP S.A. w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Parkowej 1A

Bank PKO BP S.A.

Ul. Miodowa, ul. Pszeniczna - budowa kanalizacji deszczowej, budowa drogi.

Miasto Zamość

Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice o przepustowości Qdśr.=474,54m3 i RLM=2933 i budowie bloku oczyszczania miechaniczno-bilogicznego, komór tlenowej stabilizacji tlenowej; modernizacji istniejących budynków oraz przepompowni; w okresie budowy i rozruchu nowej oczyszczalni ścieków: utrzymanie w całym zakresie procesu technologicznego, remont i ocieplenie konstrukcji budynku, demontaż skorodowanego pomostu i stropu podwieszonego we wschodniej częsci budynku; po uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków: demontaż niepotrzebnych urządzeń i likwidacja zbędnych obiektów.

Gmina Werbkowice

Przebudowa od km 0+318 do km 0+429,18 i budowa od km 0+429,18 do km 0+742 ulicy Robotniczej w Zamościu wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową kanalizacji teleinformatycznej, budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową i zaezpieczeniem sieci telefonicznej.

Miasto Zamość

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi krajowej nr 74 odcinek granica miasta Zamość - Sitaniec - granica miasta Zamość od km 000+213 do km 000+978 (w kilometrażu lokalnym 74d).

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją Projektu pn.: "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Linia Hutnicza Szczerokotorowa (PKP LHS) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm - Skierbieszów - Zamość (ul. Powiatowa w Zamościu) wraz z budową na czas robót przejazdu kolejowego kat. A w km 52+700 linii kolejowej PKP LHS w Zamościu

Zarząd Dróg Grodzkich
w Zamościu

Budowa drogi wojewódzkiej nr 809 stanowiącej dojazd do węzła drogowego "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek I od granicy miasta Lublin do projektowanego węzła "Jakubowice" (klasa GP)

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i archeologicznego na przebudową drogi powiatowej nr 3432 L Hrubieszów - Kryłów - Dołhobyczów - Granica Państwa (etap II)

Powiat Hrubieszowski

Przebudowa i remont budynku dawnego internatu na cele szkoleniowo-biurowe Prokuratury Okręgowej w Zamościu wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczym, energetycznym za licznikowym oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego, ogrodzenia i parkingu, przebudowa zjazdu publicznego i chodnika.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jarosławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu; Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddział Regionalny w Lublinie

Budowa budynku administracyjno-biurowego IPN w Lublinie przy ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z zagospodarowaniem terenu

IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie

Budowa siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Drogowego przy ul. Kilińskiego w Zamościu - etap II

WORD w Zamoścoiu

Pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu

Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru budowlanego i autorskiego - Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Pełnienie funckji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku rehabilitacyjnego w Alojzowie, gm. Werbkowice realizowana w ramach projektu "Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie".

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach

Pełnienie funckji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców -Wierzbica - Staw od km 0+00 do km 2+650".

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I"

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Obwodnicy Północnej w Biłgoraju”

Gmina Miasto Biłgoraj

Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień Zadanie 1.1 kontrakt 2 „Budowa (przełożenie) drogi woj. nr 747 Iłża – Lipsko - Solec n/Wisłą-Opole Lubelskie -Bełżyce-Konopnica od istniejącego km 41+990 do obwodnicy m. Opole Lubelskie”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień. Zadanie 4 kontrakt 2 „Budowa Obwodnicy miejscowości Bełżyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec N. Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce – Konopnica”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Świadczenie usług Inżyniera Projektu podczas realizacji zadania pn. "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego u zbiegu ulic: Wyszyńskiego, Zamoyskiego, Pawłówka w Zamościu"

Sąd Okręgowy w Zamościu

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu nad realizacją Projektu Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu

Miasto Zamość

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego i związanych z nią działań i czynności, podczas realizacji odrębnych zadań inwestycyjnych:

  • Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
  • Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Województwo Lubelskie

Pełnienie funkcji Menedżera Projektu na inwestycji która będzie prowadzona pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Świadczenie kompleksowych usług zarządzania Projektem pn. "Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków - Gmina Mircze

Gmina Mircze

Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień Etap I, Zadanie 2: Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień Etap II zadanie 3: "Rozbudowa na odcinku od km 81+900 do km 91+200"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zamiennie zwanego Inwestorem Zastępczym) nad realizacją Projektu "Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki"

Miasto Zamość

Pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta)

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy gazociągu w/c i s/c wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia "Gazyfikacja rejonu Włodawy"

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2014 Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o. o.