ZDI Sp. z o.o.

14.02.2017

W dniu 14.02.2017 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu działającego w ramach struktury organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w zakresie realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w mieście Gorlice" nr POIS.02.03.00-00-0105/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II,„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian kIimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

30.01.2017

W dniu 30.01.2017 r. pomiędzy Miastem Zamość a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie usługi, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Menedżera Projektu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiedzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prostą w Zamościu" tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zdania inwestycyjnego jw. obejmującego swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy łaczącej ulice Karola Namysłowskiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Prostej - Infułackiej na skrzyżowanie typu rondo.

12.01.2017

W dniu 11.01.2017 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu została podpisana umowa dotycząca wykonania usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" nr POIS.02.03.00-00-0011/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa Il „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, według standardów „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" Edycja 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. Wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) oraz
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm) przy realizacji następujących zadań:
1) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego);
2) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi;
3) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).
4) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława);
5) Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków;
6) Rozbudowa systemu GIS.

10.01.2017

W dniu 09.01.2017 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu została podpisana umowa polegająca na wykonaniu usługi pod nazwą: Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja inżyniera przy realizacji Projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna - Biskupice z wyłączeniem odcinka od km
23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki).

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.